Wysokość renty rodzinnej

Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, również pomostowej lub prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do uzyskania tych świadczeń. Osoba zmarła mogła również pobierać zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Prawo do renty rodzinnej przysługuje dzieciom osoby zmarłej, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym do momentu ukończenia przez nich 16 lat, a w wypadku kontynuowania nauki do czasu ukończenia 25 lat. Jeżeli w czasie pobierania renty dzieci stały się całkowicie niezdolne do podjęcia pracy ograniczenia wiekowe nie są uwzględnianie.

Prawo do renty rodzinnej mają również wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie zanim osiągną pełnoletność. Przyjęcie na wychowanie i utrzymanie musi jednak nastąpić przynajmniej na rok przed śmiercią osoby ubezpieczonej.

O świadczenie z tytułu renty rodzinnej może ubiegać się również małżonek zmarłej osoby (wdowa lub wdowiec), który do dnia śmierci pozostawał ze zmarłym we wspólności małżeńskiej. Dotyczy to małżonków, którzy w chwili śmierci mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy. Rentę rodzinną otrzyma również wdowa lub wdowiec, które wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do otrzymania świadczenia po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – do 18 lat, bądź opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji. Renta zostanie również przyznana osobie, która ukończy 50 lat lub stanie się niezdolna do pracy już po śmierci współmałżonka, jednak nie później niż 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci. Wdowa lub wdowiec może ubiegać się o świadczenie również gdy nie spełnia powyższych warunków ale nie ma własnego źródła utrzymania. Rentę rodzinną będzie otrzymywać przez rok lub przez dwa w przypadku uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zawodowej.

Osoby rozwiedzione bądź owdowiałe lecz nie pozostające przed śmiercią małżonka we wspólności małżeńskiej, jeśli otrzymywali od współmałżonka alimenty uzgodnione na drodze sądowej bądź w wyniku porozumienia, mogą również ubiegać się o rentę rodzinną pod warunkiem spełnienia powyższych warunków.

Renta rodzinna może przysługiwać również rodzicom osoby zmarłej, jeżeli ich dziecko bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się do ich utrzymania. W takim wypadku rodzice muszą spełnić takie same warunki jak wdowa bądź wdowiec.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej?

Po śmierci ubezpieczonego ZUS bada uprawnienia zmarłego do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, do jakich mógł mieć prawo w chwili śmierci i ustala rentę rodzinną po świadczeniu w najkorzystniejszej wysokości. Wszystkim uprawionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która jest dzielona równo między wszystkich uprawnionych.

Jeżeli jedna osoba jest uprawiona do renty rodzinnej otrzyma ona świadczenie w wysokości 85% świadczenia zmarłego. Jeżeli dwie osoby są uprawnione otrzymają oni 90% świadczenia zmarłego. Jeżeli natomiast uprawnione są trzy osoby lub więcej – ich świadczenie będzie równe 95% świadczenia zmarłego.

Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej (od 1 marca 2018 jest to kwota 1029,80 zł). Renta rodzinna jest co roku podwyższana (waloryzowana).

Osoba, która pobiera rentę rodzinną, a jej rodzice nie żyją, może liczyć na dodatek dla sieroty zupełnej.

Od kiedy i w jaki sposób jest wypłacana renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje od dnia powstania prawa do niej, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jeśli wniosek został złożony w miesiącu, w którym zmarła osoba ubezpieczona, lub w następnym miesiącu to prawo do renty będzie przysługiwać od dnia śmierci tej osoby.

Renta jest wypłacana za pośrednictwem poczty bądź przelewem na rachunek bankowy. W przypadku gdy świadczeniobiorca mieszka za granicą świadczenie będzie wypłacane na konto w banku w Polsce albo osobie zamieszkałej w Polsce, która zostanie upoważniona do odbioru tegoż świadczenia.

Czy można pracować otrzymując rentę rodzinną?

Jeżeli osoba, która otrzymuje rentę rodzinną, osiąga przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega ubezpieczeniu społecznemu, to ZUS może jej świadczenie zawiesić lub zmniejszyć.

Jeżeli przychód osoby uprawnionej przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to prawo do renty zostanie zawieszone. To samo prawo może zostać zmniejszone gdy dochód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie osiągnie 130% tego wynagrodzenia. W takim przypadku renta rodzinna zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Osoba mająca prawo do renty rodzinnej może złożyć wniosek o wyłączenie z kręgu uprawionych do świadczenia. Od następnego miesiąca ZUS ponownie ustali wysokość renty dla pozostałych uprawnionych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here