Wynagrodzenie za pracę przewidziane w kodeksie pracy.

W państwie polskim mamy różne typy oraz rodzaje umów regulujące przepisy oraz zasady wzajemnej współpracy pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem. Najbardziej stabilną oraz dającą najwyższe poczucie bezpieczeństwa zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy jest umowa o pracę – nazwana także stosunkiem pracy. Jest to akt normatywny, a przepisy oraz wzajemne prawa i obowiązki obu stron zostały ściśle określone w kodeksie pracy. Kodeks pracy wynagrodzenie zapewnia wszystkim pracującym w oparciu o umowę o pracę, które nie może być niższe od obowiązującej w całym kraju stawki najniższej krajowej. W myśl idei stworzonej przez kodeks pracy wynagrodzenie z tytułu świadczonej pracy może być jednak wyższe niż minimalna stawka krajowa – a kwestia ta jest ustalana indywidualnie przez obie strony umowy. Obowiązkami pracodawcy zatrudniającego swoich pracowników w oparciu o umowę o pracę jest stworzenie im bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, wypłacania w terminie wynagrodzenia z tytułu świadczonej pracy oraz zagwarantowanie płatnego urlopu wypoczynkowego dla zatrudnionych pracowników. Ponadto pracodawca nie może zwolnić z pracy kobiety ciężarnej ze względu na jej stan oraz musi zapewnić jej bezpieczne oraz dostosowane do indywidualnych możliwości i stanu zdrowi obowiązków oraz nie narażać na niepotrzebne stresy. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę maja również prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz tacierzyńskiego, a także płatnego okresu podczas zwolnienia chorobowego jeżeli zostanie ono poparte odpowiednią dokumentacją lekarską lub szpitalną. Obowiązkiem pracownika natomiast jest świadczenie swojej pracy w sposób dokładny i obowiązkowy, przestrzeganie ustalonego czasu pracy oraz działanie dla dobra instytucji, w której są oni zatrudnieni. Obowiązuje ich także obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Kodeks pracy wynagrodzenie jakie otrzymuje pracownik podczas swojej jeżeli nie jest ono zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami – pracownik ma prawo zgłosić do odpowiednich izb oraz organów. W myśli kodeku pracy osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilno prawne zwane też elastycznymi formami zatrudnienia nie są pracownikami w świetle prawa pracy, a wszelkie prawa i obowiązki obu ze stron takich umów reguluje się za pomocą przepisów i norm postępowania ujętych w kodeksie cywilnym. Jeżeli mowa o osobach pracujących w oparciu o umowę zlecenie to pracodawca ma obowiązek zapewnić im co najmniej minimalną stawkę godzinową obowiązującą w całym kraju. W roku poprzednim czyli dwutysięcznym osiemnastym minimalna stawka godzinowa w państwie polskim wynosiła 13,8 złotych brutto. Ponadto pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy oraz w terminie wypłacać wspólnie ustalone wynagrodzenie. Ponadto powinien on odprowadzać od swoich pracowników składkę na ubezpieczenie chorobowe. Pracownik, który pracuje w oparciu o umowę zlecenie ma obowiązek wywiązywać się z obowiązków określonych w tejże umowie w sposób staranny oraz dokładny wykonywać swoje obowiązki natomiast ma on pewną dowolność co do czasu oraz miejsca wykonywanej pracy. Ponadto ma on prawo do płatnego urlopu chorobowego tylko pod warunkiem jeżeli sam we własnym zakresie odprowadza on składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie nie przysługują świadczenia takie jak prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz tacierzyskiego. Również kobiety w ciąży nie sa chronione dlatego mogą one stracić pracę w każdym momencie. Urlop wypoczynkowy płatny przez pracodawcę także nie jest przewidziany dla osób pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Mogą oni oczywiście wziąć wolne od obowiązków w pracy za porozumieniem z pracodawcą jednak pieniądze na jego sfinansowanie musi on posiadać we własnym zakresie. Czas absencji w pracy to czas podczas którego pracownik nie zarabia żadnych pieniędzy. Elastyczne fory zatrudnienia są zatem opcją dobrą dla studentów oraz osób, które obecnie przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym bądź emeryturze jednak dla osób w wieku produkcyjnym oraz rozrodczym najlepszą i najbardziej bezpieczną jak już wcześniej wspomniano formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Kodeks pracy wynagrodzenie dla pracowników, którzy pracują w oparciu o umowę o pracę przewiduje na stałym poziomie, które nie może przekroczyć minimalnej stawki obowiązującej w całym naszym kraju co jest bardzo dobre i dające duże poczucie bezpieczeństwa pracownikom. Ponadto podczas świadczenia pracy z tytułu zawarcia stosunku pracy, czyli umowy o pracę obie strony takiej umowy maja obowiązek zachowania odpowiedniego okresu wypowiedzenia, dzięki czemu zarówno pracodawca w tym czasie ma szanse na znalezienie kogoś nowego na zwalniające się miejsce oraz wdrożenie go do pracy za pomocą specjalnych szkoleń i okresu próbnego – jak również pracownik dostaje pewną ilość czasu aby poszukać sobie nowego miejsca pracy – w przypadku kiedy to jemu zostaje wypowiedziana umowa o pracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here