Podatek pcc - od czynności cywilnoprawnych

Podatek pcc jest to danina od czynności cywilnoprawnych. Należy ją opłacić od dokonania czynności prawnych, które nie zostały obciążone podatkiem VAT, czyli podatkiem od towarów i usług. Wysokość podatku od czynności prawnych jest zróżnicowana i zależy od podstawy opodatkowania.
Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych mogą wynosić 0,1 procenta, 0,5 procent, 1 procent, 2 procent, 20 procent lub 19 złotych.
Podatek od czynności cywilnoprawnych jest zobowiązany zapłacić:
– kupujący w przypadku umowy kupna-sprzedaży – 2 procent podstawy opodatkowania w przypadku rzeczy ruchomych lub 1 procent podstawy opodatkowania w przypadku praw majątkowych,
– zamieniający w przypadku zamiany – 2 procent podstawy opodatkowania w przypadku rzeczy ruchomych lub 1 procent podstawy opodatkowania w przypadku praw majątkowych,
– obdarowany w przypadku darowizny – 2 procent podstawy opodatkowania w przypadku rzeczy ruchomych lub 1 procent podstawy opodatkowania w przypadku praw majątkowych,
– ten, kto w wyniku umowy dostaje rzeczy lub prawa majątkowe ponad swój udział w spadku w przypadku działu spadku – 2 procent podstawy opodatkowania w przypadku rzeczy ruchomych lub 1 procent podstawy opodatkowania w przypadku praw majątkowych,
– ten, kto staje się jedynym właścicielem rzeczy lub prawa majątkowego albo kogo udział w ich współwłasności wzrośnie w przypadku zniesienia współwłasności – 2 procent podstawy opodatkowania w przypadku rzeczy ruchomych lub 1 procent podstawy opodatkowania w przypadku praw majątkowych,
– pożyczkobiorca w przypadku pożyczki – 2 procent podstawy opodatkowania,
– ten, kto przechowuje depozyt w przypadku depozytu nieprawidłowego – 2 procent podstawy opodatkowania,
– ten, na czyją rzecz ustanawiana jest służebność lub użytkowanie w przypadku ustanowienia ograniczenia praw rzeczowych – 1 procent podstawy opodatkowania,
– ten, kto ustanawia hipotekę w przypadku ustanowienia hipoteki – 19 złotych,
– wspólnicy spółki w przypadku umowy spółki cywilnej – 0,5 procent podstawy opodatkowania,
– spółka w przypadku innych spółek niż spółka cywilna – 0,5 procent podstawy opodatkowania.
Dotyczy to umów, których przedmiotem są rzeczy i prawa majątkowe, które są w Polsce, a jeśli są za granicą, to tylko jeśli ich nabywca mieszka albo ma siedzibę w Polsce i zawarł umowę w Polsce.
Co ważne, jeśli jakakolwiek podana wyżej umowa zostanie zmieniona i przez to podwyższy się podstawa opodatkowania, również trzeba zapłacić podatek.
Dwudziestoprocentowa stawa podatku od czynności cywilnoprawnych jest stawką sankcyjną. Podatnik płaci ją, gdy podczas kontroli urzędu skarbowego lub urzędu celnoskarbowego okaże się, że:
– ma umowę pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub o ustanowieniu na swoją rzecz użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, jeśli podatek nie został przez niego opłacony,
– ma pożyczkę pieniężną od kogoś z najbliższej rodziny i nie potrafi udokumentować otrzymania tych pieniędzy na swój rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową albo przekazem pocztowym.
Osoba zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ma na to czternaście dni od dnia powstania obowiązku zapłaty.
Aby zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych należy wypełnić deklarację PCC-3 i dostarczyć do Urzędu Skarbowego. Można zrobić to osobiście lub za pośrednictwem poczty, a jeśli podpisuje się akt notarialny, podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany jest u notariusza.
Najbardziej oszczędzającym czas podatnika sposobem na opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych jest elektroniczne wypełnienie deklaracji PCC-3. A więc jak zapłacić podatek PCC przez Internet? Najważniejsze, że nie trzeba posiadać e-podpisu, aby to zrobić. Wystarczy podać w internetowej deklaracji następujące dane:
– identyfikator podatkowy NIP lub PESEL
– imię i nazwisko
– datę urodzenia
– kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym przesyłana jest deklaracja
Dane osobowe zawarte w deklaracji PCC-3 muszą być aktualne w momencie składania owej deklaracji, a przelewu na konto odpowiedniego Urzędu Skarbowego można dokonać za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku, z którego korzysta podatnik.
Jeśli chodzi o deklarację PCC-3 może zostać ona złożona również przez pełnomocnika lub przedstawiciela, ale w tym przypadku na deklaracji musi widnieć jego podpis. Przed złożeniem druku za pośrednictwem pośrednika należy obowiązkowo złożyć druk UPL-1. Jeśli to również podatnik chce zrobić elektroniczne, musi już niestety posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.
Oprócz złożenie deklaracji PCC-3 dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych możliwe jest również elektroniczne złożenie korekty tej deklaracji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej jest zwrócić się z pytaniami bezpośrednio do odpowiedniego organu, czyli odpowiedniego Urzędu Skarbowego, którego numer telefonu można łatwo odnaleźć przez wyszukiwarkę internetową lub do Krajowej Informacji Skarbowej, której numery również znajdują się w Internecie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here